Podaci o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, te iznosi koje je pojedini korisnik primio, objavljuju se u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

Agencija za plaćanja do 31. svibnja svake godine, za prethodnu financijsku godinu, na svojoj internetskoj stranici objavljuje podatke o korisnicima:

  • ime i prezime/naziv, općina
  • iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera

Financijska 2015 odnosi se na razdoblje od 16.10.2014 do 15.10.2015

Financijska 2016 odnosi se na razdoblje od 16.10.2015 do 15.10.2016

Sukladno pravnoj osnovi nazivi korisnika isplaćenog iznosa do 5.000 kn se ne prikazuju.