Podaci o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te iznosi koje je pojedini korisnik primio, objavljuju se u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. outvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

Agencija za plaćanja do 31. svibnja svake godine, za prethodnu financijsku godinu, na svojoj internetskoj stranici objavljuje podatke o korisnicima:

  • ime i prezime/naziv, općina
  • iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera

Financijska 2017 odnosi se na razdoblje od 16.10.2016. do 15.10.2017.

Financijska 2016 odnosi se na razdoblje od 16.10.2015. do 15.10.2016.

Sukladno pravnoj osnovi nazivi korisnika kojima je isplaćeno manje od 5.000,00 kn se ne prikazuju.